Kategorie

Odběr novinek

PayPal

Licenční a obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto licenční a obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti se službami poskytovanými prostřednictvím portálu www.abono-ebooks.com .

Poskytovatel služeb a provozovatel portálu je Martin Prokop, ABONO, Jírovcova 9, 623 00 Brno, IČ: 75787300.

Uživatelem a účastníkem smluvního vztahu je fyzická nebo právnická osoba využívající služeb portálu prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Základní pojmy

Službou se rozumí zpoplatněná úsluha Poskytovatele zahrnující zpřístupnění elektronické knihy, popřípadě dalšího elektronického obsahu, a uživatelských oprávnění k jejímu využívání pro osobní potřebu Uživatele.

Elektronická kniha je dílo převedené do elektronického formátu, které Poskytovatel zpřístupňuje Uživateli. Uživateli je dílo zasláno elektronickou poštou nebo si je po zpřístupnění může Uživatel stáhnout (download) ze serveru Poskytovatele.

Za zaslání díla nebo ze jeho stažení je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu na účet uvedený na portálu.

Elektronickým formátem se rozumí následující formáty: EPUB, PDF, MOBI, FB2. Není podmínkou, že všechny elektronické knihy budou poskytnuty ve všech uvedených formátech.

Nákup elektronických knih a uživatelský účet

Postup při objednávání, nakupování knih a zřízení uživatelského účtu je uveden krok za krokem v sekci "Jak nakupovat/Rychlý průvodce nákupem" (http://www.abono-ebooks.com/cs/content/6-rychly-pruvodce-nakupem). 

Při objednávce a nákupu nabízeného obsahu je třeba registrace Uživatele. Při registraci na portálu je Uživatel povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

Poskytovatel může uživateli zrušit uživatelský účet, pokud Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Zejména se jedná o případy porušení autorského práva při zveřejňování elektronických knih na jiných internetových úložištích.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na dobu nezbytně nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení na straně Poskytovatele.

Poskytování a využívání služeb

Na portálu je seznam děl (elektronických knih) nabízených Poskytovatelem, a to včetně uvedení ceny služby pro jednotlivá nabízená díla. U každého díla je uvedena jeho bližší specifikace. Nabídka na poskytnutí služby ohledně jednotlivých děl je aktuální po dobu, kdy jsou tato díla zobrazována na portálu.

Smluvní vztahy

Uživatel je oprávněn k použití díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla mohou být technicky omezeny, např. prostřednictvím DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl mohou lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu.

Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Uživatel oprávněn dílo užít jiným způsobem. Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

Uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu elektronická kniha poskytnuta.

Uživatel dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv (včetně DRM) a že obcházení technických prostředků ochrany práv (včetně DRM) je zásahem do autorského práva.

Platební podmínky

Cena je uvedena u každého díla, a to v českých korunách. Možnosti platby jsou zejména následující: převod z bankovního konta Uživatele, platba prostřednictvím služby PayPal. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.

V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu Uživatele.

Poskytovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad na částku, kterou Uživatel zaplatí za zakoupenou elektronickou knihu.

Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

Uživatel není ve vztahu k Poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby nevznikají Uživateli žádná práva vůči nositelům práv k dílům.

Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící portál Poskytovatele jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným Uživatelem poskytovatel.

Uživatel není oprávněn při využívání služeb portálu Poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz portálu. Portál a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa a číslo telefonu (dále jen jako "osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem.

Uživatel si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.

Užívání portálu

Na portálu www.abono-ebooks.com poskytovatel zprostředkovává ukázky děl. Snaha o prolomení nebo obcházení technických prostředků ochrany práv jednotlivých děl (včetně DRM) je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.

Uživatel či jiná osoba využívající služby nebo díla prostřednictvím portálu www.abono-ebooks.cz, bere na vědomí, že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele k užití textů chráněných autorským právem.

Uživatel či jiná osoba využívající služeb portálu bere na vědomí, že webová nebo wapová stránka internetové adresy www.abono-ebooks.com, nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění.

Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Uživatel je povinen se seznámit s těmito Licenčními podmínkami při registraci na portálu www.abono-ebooks.com a je povinen se jimi řídit. Při porušení má Poskytovatel služeb právo zrušit uživatelský účet uživatele.

Licenční a obchodní podmínky, Martin Prokop, ABONO, Jírovcova 9, 623 00 Brno